perjantai 17. helmikuuta 2012

FFAA:n TOIMINTASÄÄNNÖT

FFAA:n TOIMINTASÄÄNNÖT 1.1.2009 ALKAEN

Suomen Maastojousiampujainliitto (FFAA) on International Field Archery Association:in (IFAA) jäsen, ja kilpailutoiminnassamme noudatamme IFAA:n kilpailusääntöjä.
FFAA:n hallituksella on oikeus tarkentaa näitä sääntöjä tarpeen tullen.

HALLINNOLLISET EDUSTUSSÄÄNNÖT

Suomen Maastojousiampujainliittoon, jäljempänä FFAA, kuuluva yhdistys (=seura tms.) tai yhdistyksen jäsen saa osallistua jousiammuntakilpailuihin tai siihen verrattaviin tilaisuuksiin sellaista järjestöä tai järjestön jäsentä vastaan, joka kuuluu IFAA:n tai FFAA:n.

FFAA:n kilpailulisenssin antama vakuutussuoja on voimassa vain FFAA:n alaisissa kilpailuissa.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen kilpailussa edustamaan sitä yhdistystä, johon hänet on tässä tarkoituksessa omasta pyynnöstään rekisteröity. Uusi rekisteröinti on suoritettava kirjallisesti ao. yhdistyksen hallituksen toimesta.

Mikäli jäsen haluaa siirtyä toiseen yhdistykseen, on hänen ilmoitettava siitä vanhan yhdistyksen hallitukselle. Yhdistykseen ei saa rekisteröidä sellaista jäsentä, jolla on selvittämättömiä asioita jossakin toisessa jousiammuntayhdistyksessä, ennen kuin ko. yhdistyksen taholta on kirjallisesti ilmoitettu uuden yhdistyksen hallitukselle, että jäsen on esteetön liittymään uuteen yhdistykseen.

Yhdistyksestä toiseen sääntöjen mukaisesti siirtynyt jäsen edustaa uutta yhdistystä vuoden alusta. Mikäli jäsen vaihtaa yhdistystä kesken kalenterivuotta, on jäsenen toimitettava vanhalta yhdistykseltään myös FFAA:lle todistus, jotta kilpailulisenssin tiedot pysyvät ajan tasalla.

FFAA:n jäsenyhdistyksiin kuuluvilla rekisteröidyillä jäsenillä on oikeus osallistua Suomenmestaruus-kilpailuihin, kansallisiin ja muihin FFAA:n alaisiin jousiammuntakilpailuihin sekä kansainvälisiin jousiammuntakilpailuihin.

IFAA:n kansainvälisiin arvokilpailuihin on jokaisella FFAA:n jäsenellä vapaa osanotto-oikeus, kulloisenkin kilpailun kutsun mukaisesti. FFAA ei suorita ampujien karsintaa, mutta kilpailun järjestäjä saattaa rajoittaa osanottajien määrää kutsussaan.

Kaikilla kilpailuihin osallistuvilla ampujilla tulee olla voimassaoleva FFAA:n myöntämä kilpailulisenssi.

Suomessa asuva ulkomaan kansalainen voi osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin ja muihin FFAA:n alaisiin jousiammuntakilpailuihin, mikäli hän on asunut yli vuoden Suomessa ennen kilpailua ja hän kuuluu rekisteröitynä jäsenenä johonkin FFAA:n jäsenyhdistykseen ja hänellä on voimassaoleva FFAA:n myöntämä kilpailulisenssi. Yli vuoden kestänyt pysyvä asuminen Suomessa on tarvittaessa pystyttävä todistamaan.


KILPAILIJAKOHTAISET EDUSTUSSÄÄNNÖT

Kilpailijoiden tulee kunnioittaa reilun pelin ja väkivallattomuuden periaatteita ja käyttäytyä niiden mukaisesti urheilualueella.

Kilpailijoiden tulee pidättäytyä käyttämästä aineita tai menetelmiä joita IFAA, FITA, KOK tai WADA ei ole hyväksynyt, ja noudattaa kaikin tavoin FITA:n ja OK:n lääketieteellisiä määräyksiä.

FITA:n kielletyt aineet löytyvät mm. Suomen Antidopingtoimikunnan sivustolta. Kilpailuissa kiellettyjä aineita ovat mm alkoholi ja betasalpaajat.

Kilpailija saa esiintyä mainoksissa tai sallia kuvaansa, nimeään tai urheilusuoritustaan käytettävän mainostarkoituksiin ja vastaanottaa palkintoja ja/tai rahaa rajoituksetta.

LÄÄKETIETEELLISET MÄÄRÄYKSET

Osallistuessaan tai valmistautuessaan IFAA:n tai FFAA:n myöntämään, valvomaan ja johtamaan kilpailuun tai tapahtumaan, sekä kansainväliseen että kansalliseen, tulee kilpailijan suostua asianmukaisesti valtuutettuun dopingvalvontaan tai muuhun lääketieteelliseen testiin, josta IFAA päättää.

SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT (SM)

SM-kilpailut järjestetään FFAA:n tai tämän valtuuttaman järjestäjän toimesta sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. SM-kilpailujen järjestämisoikeutta anotaan kirjallisesti FFAA:lta.

FFAA määrää ajan, johon mennessä em. anomus on kulloinkin lähetettävä. Anomukseen on liitettävä kilpailupaikkaselvitys (mm. käytettävissä oleva tila, taustojen lukumäärä jne.), kilpailusuunnitelma ja aikataulu.

Mikäli anojia on useampia, myöntää FFAA kilpailut harkintansa mukaan.

SM kilpailulle myönnetty järjestämisoikeus on järjestäjää sitova, niin että kilpailun järjestämistä ei saa peruttaa ilman FFAA:n hallituksen lupaa.


KANSALLISET KILPAILUT

Kilpailujen järjestäjä vastaa siitä, että IFAA:n kilpailusääntöjä noudatetaan.

Kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten jousiammuntakilpailujen järjestämisoikeudet on anottava kirjallisesti tai sähköisesti FFAA:lta kulloinkin määrätyllä tavalla ja FFAA:n kulloinkin määräämään päivään mennessä.

Myönnetystä luvasta huolimatta FFAA:lla on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailu, mikäli tämä olosuhteiden takia on välttämätöntä.

Kansainvälisen, alueellisen tai kansallisen kilpailun kutsu on julkaistava FFAA:n kilpailukalenterissa.

Kutsussa tulee ilmetä:

• järjestäjän nimi
• kilpailuaika ja -paikka
• kilpailumuoto
• ilmoittautumisaika ja -osoite
• osanottomaksut

Kilpailun järjestäjällä on aina oikeus tarkastaa kilpailijoiden lisenssit voimassaolon toteamiseksi.

FFAA voi halutessaan määrätä kilpailujen osanottomaksujen ylärajan.

Kilpailujen tulosluettelot on lähetettävä FFAA:lle viimeistään neljän päivän kuluttua viimeisestä kilpailupäivästä.

Osallistuminen jousiammuntakilpailuihin tapahtuu kilpailijan omalla vastuulla.


KILPAILULUOKAT

Kilpailuissa noudatetaan IFAA:n ammuntaluokkia.

FFAA:n kansallisissa kilpailuissa on lisäksi mahdollista ampua myös v65 ikämiehet sarja, niissä jousityypeissä joissa on jo v55 sarjakin käytössä. Ammuntamatkat ovat samat kuin v55 sarjassa.


SUOMEN ENNÄTYKSET

FFAA pitää kirjaa seuraavista ennätyksistä:

Kaikista IFAA:n määräämistä virallisista ammuntaluokista, joista myös julkaistaan Euroopan- ja Maailman Ennätykset.

Sisäammunnassa 20 jaardin 60 nuolen ennätykseksi hyväksytään myös ensimmäinen tai toinen 60 nuolen sarja 120 nuolen kisassa.

Kaikki FFAA:n alaiset kilpailut ovat Suomen ennätyskelpoisia, jos ne on järjestetty sääntöjen mukaisesti.

Ennätys on ammuttava kilpailuissa siinä sarjassa, mihin ennätys rekisteröidään.

Maailman- ja Euroopan ennätyksien hyväksymistavasta päättää erikseen IFAA. ME ja EE tuloksia ei tällä hetkellä voi ampua kuin MM tai EM kilpailuissa.


SUOMEN MESTARUUSMITALIT

SM- mitalit on tilattava liitolta hyvissä ajoin ennen kilpailuja.


SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN SEURAUKSET

Alla on listattu kilpailijoita koskevat rangaistukset ja/tai sanktiot kun sääntöjä on rikottu tai ehtoja ei täytetä, sisältäen seuraamukset kilpailijoilla tai virkailijoilla ko. tapauksissa.

Kilpailijaa, joka jatkuvasti toimii epäurheilijamaisesti tai loukkaavasti muita kilpailijoita, toimitsijoita tai FFAA:ta kohtaan, voidaan rangaista kurinpitomääräysten mukaisesti.

Kilpailijaa, joka toimii FFAA:n etujen vastaisesti voidaan rangaista kurinpitomääräysten mukaisesti.

Kilpailija, joka todetaan kilpailleen sarjassa ja jonka vaatimuksia hän ei täytä, suljetaan kilpailusta ja hän menettää saavuttamansa sijoituksen ja tulokset.

Kilpailija, joka todetaan syyllistyneen Dopingsääntö-rikkomukseen, alistuu seuraaville pakotteille:

• Kilpailija, joka on kilpailukiellossa Doping-rikkomuksen takia, ei saa osallistua mihinkään FFAA:n tai IFAA:n jäsenliiton järjestämään kilpailutapahtumaan kilpailukieltonsa aikana.

Kilpailijan, jonka todetaan käyttäneen sääntöjenvastaisia välineitä, tulos voidaan mitätöidä

Kilpailija, joka todistettavasti on rikkonut sääntöjä tahallaan, voidaan kieltää osallistumasta kilpailuun ja hän menettää saavuttamansa sijoituksen ja tulokset.

FFAA:n hallitus käsittelee ja päättää kaikki sääntörikkomukset ja niiden seuraamukset.Kurinpitomääräykset

Rangaistukset Liiton sääntörikkomustapauksissa:
- Varoitus
- Sakkoa 50 – 500 euroa
- Määräaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto, 3 kk - elinikäinen
- Erottaminen Liiton jäsenyydestä

1. Henkilö
2. Yhdistys*
* Erottaminen Liiton jäsenyydestä voi ulottua koskettamaan myös jäsenyhdistystä, mikäli se ei ole saattanut voimaan henkilöjäseneensä alun perin kohdistunutta erottamista.
Suomen Maastojousiampujainliitto - Finnish Field Archery Association

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti